WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો
LATEST SCHOOL PARIPATRA AND EDUCATION NEWS - Rajasthan PTET

LATEST SCHOOL PARIPATRA AND EDUCATION NEWS

LATEST SCHOOL PARIPATRA AND EDUCATION NEWS


Hello friends ! As you all know that we are trying to give our best for your better preparation for upcoming Revenue Talati Exam. In Part of study material here today we are publishing A Model Paper For Your Reference.
This General Knowledge page provides you lots of fully solved General Knowledge including Basic General Knowledge.

Tet 1, Tet 2, H- tat, other exam like police constable, cleark, talati etc....we also publish these type of PDF file on our site daily. download these files daily and store in your phone or PC for future reference.

This blog are you can find lots of study materials for all competive exam police constable,talati,tet,tat,h-tat,gsssb police constable,talato,junior cleark Exams.

We daily upload current of Gujarat, India and world you can also get the breaking news about new job paper answer key and result of Gujarat government requirements and Indian government requirements.

This Website is Daily Update about Sarkari Information (Mahiti ),Primary School latest Circular , Educational News ,Paper News, Breking News , All Government and Private job , and All Competitive Exam most imp gk, Model Paper, Exam Old Pape, and most imp Gk Materials.

Daily Current Affairs with MCQ QUIZ, Daily news report important news about Gujarat and various states. Gujarat samachar Sandesh news paper Divya Bhaskar news report akila news report and other all news report published daily.


Daily Quiz Online Quiz Current Affairs Questions With Answers Trivia Questions Daily Quiz Online Quizzes. Invest Well is The No. 1 Data Content Provider Form Mutual Fund Centric Website. Stock Market In India, Mutual Fund Software, Leading Mutual Fund From Printing Software, Mutual Fund, Online Mutual Fund Portfolio, Mutual Fund Portfolio Viewer, Online Buying Of Mutual Fund, Software For Financial Advisers In India, Financial Software, India’s No. 1 Software For Mutual Fund, Fixed Deposit Software, IPO Software, Find Commodities, Rates & Bonds, Futures and Currencies.
Manage classes, take quizzes, homework, monitor attendance, performance and more

Teachmint is an all-in-one app for schools, coaching institutes, teachers and anyone who wants to digitize and manage their classrooms. Teachmint makes it easy for students and teachers to connect – inside and outside of their institutes. Teachmint's classroom and LMS (Learning Management System) features helps you to take quizzes/tests, share study material, share homework, communicate/chat with students, take live online classes, record live lectures, teach using digital whiteboard, monitor attendance, performance and more.

Teachers can use pre-uploaded 10 lakh+ questions to create automatic quizzes and tests for their students. Our question bank contains questions for exams like CBSE, ISCE, State Boards, IIT JEE, NEET, NTSE, CTET, PTET, UPTET & many more. It also allows to conduct unlimited live video classes from home and teach online across the globe.. It is an easy-to-use mobile app based LMS which helps you to digitize your school/institute and become future ready.

Now manage all homework, share study material, create tests or quizzes for students - don't worry about grading them, Teachmint's automatic test grading feature will make your job easy. With Teachmint, teachers can conduct subjective as well as MCQ quizzes/tests and can go live anytime, anywhere and with any device (mobile/laptop/computer).

In a nutshell, with Teachmint you can:

💼Manage all your school/institute classes
💯Create quizes & automatic tests; Create instant tests & quizes using question bank for exams like JEE, NEET, CBSE, CTET etc.
📤Share homework with your students
🎦 Conduct and record live classes
💬Comunicate/Chat with students
❓ Solve student doubts in real time
📖 Distribute recorded lectures, study materials and notes
⏰ Send reminders, assignments and MCQ tests
📱 Effective teaching with screen-share and whiteboard
🗒 Monitor attendance and performance
✔️ And more!


Benefits of Teachmint - The Teaching App:

✔️ Simple – Teachmint is very easy to set up. Teachers can create classroom in just 2 minutes & start enjoying features like test creation, sharing homework, assignments, study material, fees management etc with out any hassle.

✔️ Secure – Teachmint is 100% secure and safe. Unlike many other apps that zoom into the lives of the users, we never use your or student data for any kind of ads.

✔️ Saves Time - Teachmint helps you manage your classrooms/batches, conduct live classes and tests, send reminders, and take attendance automatically.

✔️ Improves organization – Students can see all assignments on the assignment page and all study materials (e.g., notes, documents, photos, and videos) can be uploaded and saved on the app.

✔️ Question Bank– Teachers can use Teachmint's Questions bank with more than 10 lakh questions to automatically create quizes & tests.

✔️ Easy communication – App provides a simple two-way video tool for teachers to conduct doubt sessions with students. You can also chat with students while teaching and solve student doubts.

Teachmint believes in transforming experience across all stakeholders in the following way:

Teachers can teach efficiently with Teachmint LMS by sharing e-learning material, recording classes & automatic evaluation.
Students can easily access e-learning material & revise using classroom recordings.
Administrators can intelligently manage, track and improve the quality of education with insightful analytics from our integrated LMS & ERP.
Parents can stay closely connected with the student's learning journey.
બદલી કેમ્પ ની મહત્વ ની તારીખો :

વધ ઘટ કેમ્પ અને જિલ્લા આંતરીક અરસ પરસ : 20/10/2022 થી 29/10/2022

જિલ્લા આંતરીક બદલી (ઓનલાઇન) પ્રથમ તબક્કો : 02/11/2022 થી 20/11/2022

જિલ્લા આંતરીક બદલી (ઓનલાઇન) બીજો તબક્કો : 23/11/2022 થી 02/12/2022

જિલ્લા ફેરબદલી કૅમ્પ: 06/12/2022 થી 08/12/2022

Important Date:

All Badali Camp | HTAT Camp | Badali Sudhara Tharav

ઓનલાઇન ટીચર ટ્રાન્સફર જિલ્લા આંતરિક કેમ્પમાં અરજી કરતી સમયે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો : નવી સૂચનાઓ: વર્ષ 2022

 અરજી ફોર્મ ભરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની સૂચનાનો Video

BLO નિયુક્તિ કરવા બાબત મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી 22-10-2022નો પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 
JILLAFER BADLI ARJI MATENA USEFUL WORD PATRAKO

ક્રમવિગતડાઉનલોડ
જિલ્લાફેર બદલી માટેનું અરજી ફોર્મડાઉનલોડ
જિલ્લાફેર બદલી અરજી સાથે રાખવાનું પત્રકડાઉનલોડ
સામેના જીલ્લામાં કોઈ પણ સ્થળે જવાની બાહેધરીડાઉનલોડ
જિલ્લાફેર બદલી અંગેનું પ્રમાણપત્રડાઉનલોડ
દંપતી કેસમાં આપવાનું થતું પ્રમાણપત્રડાઉનલોડ
જિલ્લાફેર અરજી તબદીલ કરવા બાબતનો નમુનોડાઉનલોડ
અરસ પરસ જિલ્લાફેર બદલી માટેનું સંમતિ પત્રકડાઉનલોડ
Teaching with Teachmint lets you organize your classroom experience and operations. It also helps to upgrade the learning experience of your students by sending/receiving regular quizzes, assignments and homework - get started with Teachmint app today!


ગુજરાત સરકારના વર્ગ -૪ ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ માટે એડહોક બોનસ ચુકવવા બાબત
Regarding payment of ad hoc bonus for the year 2021-2022 to Class-IV employees of Gujarat Government

LRDને ફિક્સ- પેનો કાળ સળંગ ગણાશે, પણ વર્ષ 2019 પહેલાંનું એરિયર્સ નહીં


Home loans are usually accompanied by the following additional costs: a) Processing fee: It's a fee payable to the lender on applying for a loan. It is either a fixed amount not linked to the loan or may also be a percentage of the loan amount. b) Prepayment Penalties: When a loan is paid back before the end of the agreed duration a penalty is charged by some banks/companies, which is usually between 1% and 2% of the amount being pre paid. c) Commitment Fees: Some institutions levy a commitment fee in case the loan is not availed of within a stipulated period of time after it is processed and sanctioned. d) Miscellaneous costs: It is quite possible that some lenders may levy a documentation or consultant charges.
અમારી TELEGRAM ચેનલમાં જોડાઓ
Stay connected with www.rajasthanptet.in/ for latest updates
Sponsored ads.

No comments

Powered by Blogger.